Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 24/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ρ8Χ46907Θ-5ΞΠ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 24/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 10:38:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ8Χ46907Θ-5ΞΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου