ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – ΑΔΑ: 9ΠΞΤ46907Θ-Ο7Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 12:40:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΞΤ46907Θ-Ο7Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου