ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 98/2024 – ΑΔΑ: 9Ψ7Π46907Θ-ΣΙΞ

Θέμα: ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 98/2024
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:08:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ7Π46907Θ-ΣΙΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου