ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ " & <<ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΒΡΟΧΟΣΚΟΠΙΟ >. – ΑΔΑ: 9Π3Ω46907Θ-ΗΛΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ " &
<<ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΒΡΟΧΟΣΚΟΠΙΟ >.
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 13:05:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π3Ω46907Θ-ΗΛΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου