ΧΕ-770 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΙΝΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – ΣΚΑΛΩΣΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΩΥΛ46907Θ-7ΥΡ

Θέμα: ΧΕ-770 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΙΝΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – ΣΚΑΛΩΣΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΥΛ46907Θ-7ΥΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου