ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΑΔΑ: 9ΩΙΚ46907Θ-ΒΣ7

Θέμα: ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΙΚ46907Θ-ΒΣ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου