Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΡΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 195Χ60Χ4 cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΝΒΟ46907Θ-ΩΘΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΡΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 195Χ60Χ4 cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 12:32:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΒΟ46907Θ-ΩΘΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου