ΧΕ-752 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9ΜΛΗ46907Θ-Α73

Θέμα: ΧΕ-752 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΛΗ46907Θ-Α73
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου