ΧΕ-938 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΔΑ: 9Λ3Ω46907Θ-1ΝΦ

Θέμα: ΧΕ-938 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ3Ω46907Θ-1ΝΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου