ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ <<ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F >> & <<ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 20cm,20 clip >> – ΑΔΑ: 9ΚΓΦ46907Θ-9ΧΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ <<ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F >> & <<ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 20cm,20 clip >>
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:30:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΓΦ46907Θ-9ΧΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου