ΧΕ-935 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 9Η4Λ46907Θ-ΝΗ7

Θέμα: ΧΕ-935 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η4Λ46907Θ-ΝΗ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου