ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 27/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Τακτικού Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2023» του ΝΠΔΔ «Γ.Ν. Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης» καθώς και του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γ.Ν. Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης». – ΑΔΑ: 9Ι2Α46907Θ-ΨΞΠ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 27/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Τακτικού Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2023» του ΝΠΔΔ «Γ.Ν. Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης» καθώς και του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γ.Ν. Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης».
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 10:32:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι2Α46907Θ-ΨΞΠ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου