ΧΕ-887 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΦΠΓ46907Θ-ΕΥ2

Θέμα: ΧΕ-887 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:54:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΠΓ46907Θ-ΕΥ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου