ΧΕ-849 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 97ΜΖ46907Θ-55Η

Θέμα: ΧΕ-849 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΜΖ46907Θ-55Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου