ΧΕ-810 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 786/22024 – ΑΔΑ: 94ΒΧ46907Θ-Φ6Χ

Θέμα: ΧΕ-810 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 786/22024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΒΧ46907Θ-Φ6Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου