ΧΕ-945 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/A’/13-04-24) Αρθ.41 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.1/29-04-2024 Θ10 CB A 2022 (299.63) – ΑΔΑ: 94ΘΕ46907Θ-ΠΜΖ

Θέμα: ΧΕ-945 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/A’/13-04-24) Αρθ.41 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.1/29-04-2024 Θ10 CB A 2022 (299.63)
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΘΕ46907Θ-ΠΜΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου