ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΔΑ: 926Κ46907Θ-ΧΦΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 10:57:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 926Κ46907Θ-ΧΦΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου