ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21/2024 7806 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ» CPV: 33162200- 5», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.800,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 93.564,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 924546907Θ-ΤΩΚ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21/2024
7806
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ» CPV: 33162200-
5», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.800,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 93.564,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2024 10:45:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 924546907Θ-ΤΩΚ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου