ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ -ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 3102/2023 – ΑΔΑ: 912046907Θ-1ΧΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ -ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 3102/2023
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 12:15:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 912046907Θ-1ΧΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου