Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 475/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΖΨΒ46907Θ-Ρ7Ψ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 475/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 13:12:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΒ46907Θ-Ρ7Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου