ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΖΕΖ46907Θ-ΕΕ3

Θέμα: ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 12:38:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΖ46907Θ-ΕΕ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου