Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΖΧ046907Θ-ΘΗΣ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 12:23:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧ046907Θ-ΘΗΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου