ΧΕ-795 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΞΨΓ46907Θ-ΘΒΠ

Θέμα: ΧΕ-795 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΓ46907Θ-ΘΒΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου