ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ΄" 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑRGON ΤΩΝ ΕΝΔ/ΠΗΣΕΩΝ 3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧ.ΤΩΝ ΤΕΙ " – ΑΔΑ: 6Ξ9Δ46907Θ-Δ6Φ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ΄" 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑRGON ΤΩΝ ΕΝΔ/ΠΗΣΕΩΝ 3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧ.ΤΩΝ ΤΕΙ "
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 15:00:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ9Δ46907Θ-Δ6Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου