Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ξ4Η46907Θ-Χ6Χ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 12:15:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4Η46907Θ-Χ6Χ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου