ΧΕ-793 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΤΟΨ46907Θ-6ΝΣ

Θέμα: ΧΕ-793 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΟΨ46907Θ-6ΝΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου