ΧΕ-825 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΤΩ446907Θ-ΩΨΕ

Θέμα: ΧΕ-825 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:48:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩ446907Θ-ΩΨΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου