ΧΕ-895 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΠΛΕΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΤΗΞ46907Θ-5ΔΘ

Θέμα: ΧΕ-895 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΠΛΕΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΗΞ46907Θ-5ΔΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου