ΧΕ-812 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 33/2024 – ΑΔΑ: 6Θ1Α46907Θ-1ΥΤ

Θέμα: ΧΕ-812 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 33/2024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Α46907Θ-1ΥΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου