ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ DRGS – ΑΔΑ: 6ΡΧΞ46907Θ-Θ63

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ DRGS
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 12:45:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΞ46907Θ-Θ63
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου