ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ – ΑΔΑ: 6ΨΖ246907Θ-Γ5Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 09:54:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖ246907Θ-Γ5Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου