ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: 6Ψ8Κ46907Θ-ΘΞ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2024 11:16:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8Κ46907Θ-ΘΞ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου