ΧΕ-832 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1065/2023 – ΑΔΑ: 6Ω8Ψ46907Θ-Ν0Β

Θέμα: ΧΕ-832 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1065/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω8Ψ46907Θ-Ν0Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου