ΧΕ-862 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΓΓΗ46907Θ-6ΙΥ

Θέμα: ΧΕ-862 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΓΗ46907Θ-6ΙΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου