ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡ ΒΑΡΟΥΣ – ΑΔΑ: 6Ν8Β46907Θ-Λ9Κ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡ ΒΑΡΟΥΣ
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 11:55:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8Β46907Θ-Λ9Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου