ΧΕ-940 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6Ν7Α46907Θ-Π1Τ

Θέμα: ΧΕ-940 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7Α46907Θ-Π1Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου