Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΜΩΠ46907Θ-ΚΜΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 13:18:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩΠ46907Θ-ΚΜΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου