ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 18 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 6Μ8Η46907Θ-Λ6Θ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 18 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 14:21:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ8Η46907Θ-Λ6Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου