ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΔΑ: 6ΚΛ246907Θ-ΠΝΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 12:24:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΛ246907Θ-ΠΝΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου