Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 662/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΗΞΞ46907Θ-Ξ5Ε

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 662/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 13:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞΞ46907Θ-Ξ5Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου