ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΙΠΕ46907Θ-ΚΚ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/05/2024 12:00:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΠΕ46907Θ-ΚΚ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου