ΧΕ-878 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6ΗΜ546907Θ-3Ρ8

Θέμα: ΧΕ-878 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΜ546907Θ-3Ρ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου