ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19/2024 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» CPV: 33141613-0», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 208.806,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 258.919,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 6ΗΔΑ46907Θ-ΩΑΙ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19/2024
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» CPV: 33141613-0», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 208.806,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 258.919,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 08:27:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΔΑ46907Θ-ΩΑΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου