ΧΕ-792 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46907Θ-ΥΑ2

Θέμα: ΧΕ-792 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46907Θ-ΥΑ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου