ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 90910000-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.658.568,48€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.056.624,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: 6ΑΘ946907Θ-ΛΑΡ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2024
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
(CPV: 90910000-9)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.658.568,48€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.056.624,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 09:19:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘ946907Θ-ΛΑΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου