ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ – VAC ‘" – ΑΔΑ: 696Ξ46907Θ-Π8Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ – VAC ‘"
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 14:35:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 696Ξ46907Θ-Π8Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου