ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ – ΑΔΑ: 63ΚΤ46907Θ-1ΔΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 13:03:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΚΤ46907Θ-1ΔΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου