ΧΕ-846 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ & ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 62ΨΗ46907Θ-ΙΚ8

Θέμα: ΧΕ-846 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ & ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΨΗ46907Θ-ΙΚ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου