ΧΕ-908 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 – ΑΔΑ: 62ΓΞ46907Θ-ΤΜΑ

Θέμα: ΧΕ-908 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΓΞ46907Θ-ΤΜΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου