ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚTYΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‘" – ΑΔΑ: 62ΦΛ46907Θ-96Μ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚTYΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‘"
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2024 14:56:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΦΛ46907Θ-96Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου